NARVA DISAINIKOOL ◦ НАРВСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА ◦ NARVA DESIGN SCHOOL

KOOL ● ШКОЛА ● SCHOOL
KURSUSED ● КУРСЫ ● COURSES
KONTAKTID ● КОНТАКТЫ ● CONTACTS
KONSOOL ● КОНСОЛЬ ● CONSOLE

PRIVAATSUSPOLIITIKA ● ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ● PRIVACY POLICY


PRIVAATSUSPOLIITIKA
Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika) kehtib kogu veebilehel „Narva Disainikool“, (edaspidi nimetatud Narva Disainikool) domeeninime www.narvadesign.ee ( samuti selle alamdomeene), võib veebilehte www.narvadesign.ee (ja ka selle alamdomeene) kasutades saada teavet Kasutaja kohta, selle programmide ja toodete kohta.
Mõistete määratlus
1.1 Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi termineid:
1.1.1. “Saidi administratsioon” (edaspidi administratsioon) — OÜ MAKKunstikool nimel tegutsevad Narva Disainikooli veebilehe haldamiseks volitatud töötajad, kes korraldavad ja (või) teostavad isikuandmete töötlemist ning määravad kindlaks ka eesmärgid. isikuandmete töötlemisest, töödeldavate isikuandmete koosseisust, isikuandmetega tehtavatest toimingutest (toimingutest).
1.1.2. „Isikuandmed” – mis tahes teave, mis on seotud otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatava isikuga (isikuandmete subjekt).
1.1.3. “Isikuandmete töötlemine” – mis tahes toiming (toiming) või toimingute kogum (toimingud), mida tehakse automatiseerimisvahendeid kasutades või ilma selliseid vahendeid kasutamata isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine). ), isikuandmete kaevandamine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.
1.1.4. “Isikuandmete konfidentsiaalsus” on operaatorile või muule isikuandmetele juurdepääsu omavale isikule kohustuslik nõue mitte lubada nende levitamist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muu õigusliku aluse olemasoluta.
1.1.5. “Narva Disainikooli veebileht” on omavahel ühendatud veebilehtede kogum, mis paikneb Internetis unikaalsel aadressil (URL): www.narvadesign.ee, samuti selle alamdomeenid.
1.1.6. “Alamdomeenid” on Narva Disainikooli veebilehele kuuluvad kolmanda taseme domeenidel asuvad lehed või lehtede kogum, samuti muud ajutised lehed, mille allosas on märgitud administratsiooni kontaktandmed
1.1.5. „Narva Disainikooli veebilehe kasutaja“ (edaspidi nimetatud Kasutaja) on isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs Narva Disainikooli veebilehele ning kes kasutab Narva Disainikooli veebilehe teavet, materjale ja tooteid.
1.1.7. “Küpsised” on väike osa andmeid, mille saadab veebiserver ja salvestatakse kasutaja arvutisse, mille veebiklient või veebibrauser saadab veebiserverisse iga kord HTTP päringuna, kui veebilehel üritatakse lehekülge avada. vastav sait.
1.1.8. “IP-aadress” on arvutivõrgu sõlme unikaalne võrguaadress, mille kaudu Kasutaja pääseb ligi Narva Disainikooli veebilehele.
1.1.9. “Toode” on toode, mille Kasutaja tellib veebilehel ja maksab maksesüsteemide kaudu.
Üldsätted
2.1. Narva Disainikooli veebilehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimustega nõustumist.
2.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumisel peab Kasutaja lõpetama Narva Disainikooli veebilehe kasutamise.
2.3. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib Narva Disainikooli veebilehele. Narva Disainikool ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute veebisaitide eest, millele Kasutaja pääseb ligi Narva Disainikooli veebilehel olevate linkide kaudu.
2.4. Administratsioon ei kontrolli Kasutaja esitatud isikuandmete õigsust.
Privaatsuspoliitika teema
3.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtestab administratsiooni kohustused mitteavaldada ja tagada isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse režiim, mille Kasutaja esitab administratsiooni nõudmisel Narva Disainikooli veebilehel registreerumisel, e-posti uudiskirjaga liitumisel või tellimuse esitamine.
3.2. Käesoleva privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks lubatud isikuandmed edastab Kasutaja Narva Disainikooli veebilehel olevaid vorme täites ja need sisaldavad järgmist teavet:
3.2.1. Kasutaja perekonnanimi, eesnimi, isanimi;
3.2.2. Kasutaja kontakttelefon;
3.2.3. meiliaadress (e-mail)
3.2.4. kasutaja elukoht (vajadusel)
3.2.5. Toote tarneaadress (vajadusel)
3.2.6. foto (vajadusel).
3.3. Narva Disainikool kaitseb lehtede külastamisel automaatselt edastatavaid andmeid: – IP-aadress; – teave küpsistest; – teave brauseri kohta – juurdepääsuaeg; – viitaja (eelmise lehe aadress).
3.3.1. Küpsiste keelamine võib põhjustada võimetuse pääseda juurde saidi osadele, mis nõuavad autoriseerimist.
3.3.2. Narva Disainikool kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.
3.4. Kõik muud ülalnimetamata isikuandmed (külastuste ajalugu, kasutatud brauserid, operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele säilitamisele ja levitamata jätmisele, välja arvatud lõigetes sätestatud juhtudel. 5.2. ja 5.3. käesolevast privaatsuspoliitikast.
Kasutaja isikuandmete kogumise eesmärgid
4.1. Administratsioon võib kasutada Kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
4.1.1. Narva Disainikooli veebilehel registreeritud Kasutaja identifitseerimine tema edasiseks autoriseerimiseks, tellimuse esitamiseks ja muudeks toiminguteks.
4.1.2. Kasutajale juurdepääsu võimaldamine isikustatud andmetele Narva Disainikooli veebilehelt.
4.1.3. Kasutajaga tagasiside vormistamine, sh teadete, päringute saatmine Narva Disainikooli veebilehe kasutamise kohta, teenuste osutamine ning Kasutaja päringute ja taotluste menetlemine.
4.1.4. Kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks.
4.1.5. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitamine.
4.1.6. Konto loomine Narva Disainikooli veebilehe osade kasutamiseks, kui Kasutaja on nõustunud konto loomisega.
4.1.7. Teavitused Kasutajale e-posti teel.
4.1.8. Kasutajale tõhusa tehnilise toe pakkumine Narva Disainikooli veebilehe kasutamisega seotud probleemide ilmnemisel.
4.1.9. Kasutajale tema nõusolekul eripakkumiste, hinnainfo, uudiskirjade ja muu teabe edastamine Narva Disainikooli veebilehe nimel.
4.1.10. Reklaamitegevuse läbiviimine Kasutaja nõusolekul.
Isikuandmete töötlemise meetodid ja tingimused
5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub tähtajatult, mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseerimisvahendeid kasutades või selliseid vahendeid kasutamata.
5.2. Kasutaja nõustub, et administratsioonil on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige kullerteenustele, postiorganisatsioonidele (sh elektroonilistele), sideoperaatoritele, üksnes Narva Kooli veebilehel tehtud Kasutaja tellimuse täitmise eesmärgil. Disaini, sealhulgas Kauba kohaletoimetamise, dokumentatsiooni või e-kirjade kohaletoimetamise.
5.3. Kasutaja isikuandmeid võib edastada Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi volitatud valitsusasutustele ainult Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.
5.4. Isikuandmete kaotsimineku või avalikustamise korral on Administratsioonil õigus mitte teavitada Kasutajat isikuandmete kadumisest või avaldamisest.
5.5. Administratsioon võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude ebaseaduslike tegevuste eest.
5.6. Administratsioon võtab koos Kasutajaga kõik vajalikud meetmed, et vältida kasutaja isikuandmete kadumisest või avalikustamisest põhjustatud kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi.
Poolte õigused ja kohustused
6.1. Kasutajal on õigus:
6.1.1. Tehke oma Narva Disainikooli veebilehe kasutamiseks vajalike isikuandmete esitamise vaba otsus ja andke nõusolek nende töötlemiseks.
6.1.2. Värskendage, täiendage esitatud teavet isikuandmete kohta, kui see teave muutub.
6.1.3. Kasutajal on õigus saada administratsioonilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, välja arvatud juhul, kui see õigus on föderaalseadustega piiratud. Kasutajal on õigus nõuda administratsioonilt oma isikuandmete selgitamist, nende blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, aegunud, ebatäpsed, ebaseaduslikult saadud või ei ole vajalikud töötlemise märgitud eesmärgi saavutamiseks, samuti võtta kasutusele meetmed. seadusega ette nähtud tema õiguste kaitseks. 6.2. Administratsioon on kohustatud:
6.2.1. Kasutage saadud teavet ainult käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel.
6.2.2. Tagama, et konfidentsiaalset teavet hoitakse saladuses, ei avaldata ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüa, vahetada, avaldada ega muul võimalikul viisil avaldada Kasutaja edastatud isikuandmeid, välja arvatud lõiked. 5.2 ja 5.3. käesolevast privaatsuspoliitikast.
6.2.3. Rakendage ettevaatusabinõusid Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt protseduurile, mida tavaliselt kasutatakse seda tüüpi teabe kaitsmiseks olemasolevates äritehingutes.
6.2.4. Ebausaldusväärsete tuvastamise korral blokeerige asjaomase kasutajaga seotud isikuandmed alates kasutaja või tema seadusliku esindaja või isikuandmete subjektide õiguste kaitse volitatud organi taotluse või nõudmise hetkest kontrolliperioodiks. isikuandmed või ebaseaduslikud tegevused.
Osapoolte vastutus
7.1. Administratsioon, kes ei ole oma kohustusi täitnud, vastutab kahjude eest, mida Kasutaja on kandnud seoses isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega, vastavalt Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud juhul, kui klauslites. 5.2., 5.3. ja 7.2. käesolevast privaatsuspoliitikast.
7.2. Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta administratsioon, kui see konfidentsiaalne teave:
7.2.1. Sai avalikuks omandiks, kuni see kaotati või avalikustati.
7.2.2. Sai kolmandalt osapoolelt enne, kui ressursihaldus selle kätte sai.
7.2.3. Avaldati kasutaja nõusolekul.
7.3. Kasutaja kannab täielikku vastutust Vene Föderatsiooni õigusaktide, sealhulgas reklaamiseaduste, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse, kaubamärkide ja teenusemärkide kaitse nõuete täitmise eest, kuid mitte ainult ülaltooduga, sealhulgas täielikult. vastutus materjalide sisu ja vormi eest.
7.4. Kasutaja tunnistab, et vastutus igasuguse teabe eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: andmefailid, tekstid jne), millele tal võib Narva Disainikooli veebilehe osana juurdepääs olla, lasub sellise teabe edastajal.
7.5. Kasutaja nõustub, et talle Narva Disainikooli veebilehe osana edastatav teave võib olla intellektuaalomandi objektiks, mille õigused on kaitstud ja kuuluvad teistele Kasutajatele, partneritele või reklaamijatele, kes postitavad sellist teavet Narva Kooli Kujundage veebisait. Kasutaja ei tohi muuta, rentida, laenutada, müüa, levitada ega luua tuletatud teoseid, mis põhinevad sellisel sisul (täielikult või osaliselt), välja arvatud juhul, kui sellise sisu omanikud on sellisteks toiminguteks sõnaselgelt kirjalikult lubanud kooskõlas lepingutingimustega. eraldi kokkulepe.
7.6. Seoses tekstimaterjalidega (artiklid, trükised, mis on avalikkusele vabalt kättesaadavad Narva Disainikooli kodulehel) on nende levitamine lubatud eeldusel, et on lisatud link Narva Disainikoolile.
7.7. Administratsioon ei vastuta Kasutaja ees kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud Kasutaja poolt Narva Disainikooli veebilehel sisalduva või selle kaudu edastatud Sisu ja muude suhtlusandmete kustutamise, salvestamise ebaõnnestumise või suutmatuse tõttu.
7.8. Administratsioon ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad: saidi või üksikute teenuste kasutamisest või suutmatusest kasutada; volitamata juurdepääs Kasutaja suhtlusele; mis tahes kolmanda isiku avaldused või käitumine saidil.
7.9. Administratsioon ei vastuta kasutaja poolt Narva Disainikooli veebilehel postitatud teabe eest, sealhulgas, kuid mitte ainult: autoriõigusega kaitstud teave, ilma autoriõiguse omaniku selgesõnalise nõusolekuta.
Vaidluste lahendamine
8.1. Enne kohtusse nõude esitamist Kasutaja ja Halduse vahelistest suhetest tulenevate vaidluste kohta on kohustuslik esitada nõue (kirjalik ettepanek või elektrooniline ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).
8.2. Pretensiooni saaja teatab 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni kättesaamise päevast pretensiooni esitajale kirjalikult või elektrooniliselt pretensiooni läbivaatamise tulemustest.
8.3. Kui kokkuleppele ei jõuta, suunatakse vaidlus Tallinna Arbitraažikohtusse.
8.4. Käesolevale privaatsuspoliitikale ning Kasutaja ja administratsiooni vahelistele suhetele kehtivad kehtivad Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi õigusaktid.
Lisatingimused
9.1. Administratsioonil on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi ilma Kasutaja nõusolekuta.
9.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub selle Narva Disainikooli kodulehele postitamise hetkest, kui privaatsuspoliitika uues väljaandes ei ole sätestatud teisiti.
9.3. Kõik ettepanekud või küsimused käesoleva privaatsuspoliitika kohta tuleb saata aadressile: info@makk.ee
9.4. Kehtiv privaatsuspoliitika on saadaval lehel https://www.narvadesign.ee/privacypolicy/ Uuendatud: 14. september 2020 Tallinn, OÜ MAKKunstikool REG:16047995

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации на сайте «Нарвская школа дизайна», (далее — Нарвская школа дизайна) расположенный на доменном имени www.narvadesign.ee (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта www.narvadesign.ee (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.
Определение терминов
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом Нарвская школа дизайна, действующие от имени OÜ MAKKunstikool, которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Сайт Нарвская школа дизайна» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): www.narvadesign.ee, а также его субдоменах.
1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту Нарвская школа дизайна, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации
1.1.5. «Пользователь сайта Нарвская школа дизайна» (далее Пользователь) — лицо, имеющее доступ к сайту Нарвской школы дизайна, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта Нарвской школы дизайна.
1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на сайт Нарвской школы дизайна.
1.1.9. «Товар» — продукт, который Пользователь заказывает на сайте и оплачивает через платёжные системы.
Общие положения
2.1. Использование сайта Нарвской школы дизайа, Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Нарвской школы дизайа.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту Нарвской школы дизайа. Нарвская школа дизайа не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Нарвской школы дизайа.
2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
Предмет политики конфиденциальности
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте Нарвской школы дизайна, при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте Нарвской школы дизайна и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.2.4. место жительство Пользователя (при необходимости)
3.2.5. адрес доставки Товара (при необходимости)
3.2.6. фотографию (при необходимости).
3.3. Нарвская школа дизайна защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц: – IP адрес; – информация из cookies; – информация о браузере – время доступа; – реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим авторизации.
3.3.2. Нарвская школа дизайна осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.
Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Нарвской школы дизайна для его дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта Нарвской школы дизайна.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта Нарвской школы дизайна, оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта Нарвской школы дизайна, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта Нарвской школы дизайна.
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта Нарвской школы дизайна.
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
Способы и сроки обработки персональной информации
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте Нарвской школы дизайна, включая доставку Товара, документации или e-mail сообщений.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации и Эстонской Республики только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Эстонской Республики.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
Права и обязанности сторон
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта Нарвской школы дизайна, и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
Ответственность сторон
7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Эстонской Республики, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.
7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта Нарвской школы дизайна, несет лицо, предоставившее такую информацию.
7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта Нарвской школы дизайна, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте Нарвской школы дизайна. Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.
7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте Нарвской школы дизайна) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на Нарвскую школу дизайна.
7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте Нарвской школы дизайна или передаваемых через него.
7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.
7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте Нарвской школы дизайна, включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.
Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Таллин.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации и Эстонской Республики.
Дополнительные условия
9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Нарвской школы дизайна, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: info@makk.ee
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу https://www.narvadesign.ee/privacypolicy/ Обновлено: 14 Сентября 2020 года г. Таллин, OÜ MAKKunstikool REG:16047995

PRIVACY POLICY
This Personal Data Privacy Policy (hereinafter referred to as the Privacy Policy) applies to all information on the website «Narva Design School», (hereinafter referred to as the Narva Design School) located on the domain name www.narvadesign.ee (as well as its subdomains), may receive information about The user while using the website www.narvadesign.ee (as well as its subdomains), its programs and its products.
Definition of terms
1.1 The following terms are used in this Privacy Policy:
1.1.1. “Site Administration” (hereinafter referred to as the Administration) — authorized employees to manage the Narva Design School website, acting on behalf of OÜ MAKKunstikool, who organize and (or) carry out the processing of personal data, and also determine the purposes of processing personal data, the composition of personal data to be processed , actions (operations) performed with personal data.
1.1.2. “Personal data” — any information relating to a directly or indirectly identified or identifiable individual (subject of personal data).
1.1.3. “Processing of personal data” — any action (operation) or set of actions (operations) performed using automation tools or without the use of such means with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data.
1.1.4. “Confidentiality of personal data” is a requirement for the Operator or other person who has access to personal data to comply with the requirement not to allow their distribution without the consent of the subject of personal data or the presence of another legal basis.
1.1.5. “Narva Design School website” is a collection of interconnected web pages located on the Internet at a unique address (URL): www.narvadesign.ee, as well as its subdomains.
1.1.6. “Subdomains” are pages or a set of pages located on third-level domains belonging to the Narva Design School website, as well as other temporary pages, at the bottom of which the contact information of the Administration is indicated
1.1.5. “User of the Narva Design School website” (hereinafter referred to as the User) is a person who has access to the Narva Design School website via the Internet and uses information, materials and products of the Narva School of Design website.
1.1.7. “Cookies” are a small piece of data sent by a web server and stored on the user’s computer, which a web client or web browser sends to the web server each time in an HTTP request when an attempt is made to open a page on the corresponding site.
1.1.8. “IP address” is a unique network address of a node in a computer network through which the User gains access to the website of the Narva Design School.
1.1.9. “Product” is a product that the User orders on the website and pays through payment systems.
General provisions
2.1. Use of the Narva Design School website by the User means acceptance of this Privacy Policy and the terms of processing of the User’s personal data.
2.2. In case of disagreement with the terms of the Privacy Policy, the User must stop using the Narva Design School website.
2.3. This Privacy Policy applies to the Narva Design School website. Narva Design School does not control and is not responsible for third party websites that the User can access via links available on the Narva Design School website.
2.4. The Administration does not verify the accuracy of the personal data provided by the User.
Subject of the privacy policy
3.1. This Privacy Policy establishes the Administration’s obligations to non-disclose and ensure a regime for protecting the confidentiality of personal data that the User provides at the Administration’s request when registering on the Narva Design School website, when subscribing to an e-mail newsletter or when placing an order.
3.2. Personal data permitted for processing under this Privacy Policy is provided by the User by filling out forms on the Narva Design School website and includes the following information:
3.2.1. last name, first name, patronymic of the User;
3.2.2. User’s contact phone number;
3.2.3. email address (e-mail)
3.2.4. place of residence of the User (if necessary)
3.2.5. delivery address of the Product (if necessary)
3.2.6. photograph (if necessary).
3.3. Narva Design School protects Data that is automatically transmitted when visiting pages: – IP address; – information from cookies; – information about the browser – access time; – referrer (address of the previous page).
3.3.1. Disabling cookies may result in the inability to access parts of the site that require authorization.
3.3.2. Narva Design School collects statistics about the IP addresses of its visitors. This information is used to prevent, identify and resolve technical problems.
3.4. Any other personal information not specified above (visit history, browsers used, operating systems, etc.) is subject to secure storage and non-distribution, except for the cases provided for in paragraphs. 5.2. and 5.3. of this Privacy Policy.
Purposes for collecting user personal information
4.1. The Administration may use the User’s personal data for the purposes of:
4.1.1. Identification of the User registered on the website of the Narva School of Design for his further authorization, placing an order and other actions.
4.1.2. Providing the User with access to personalized data from the Narva School of Design website.
4.1.3. Establishing feedback with the User, including sending notifications, requests regarding the use of the Narva School of Design website, providing services and processing requests and applications from the User.
4.1.4. Determining the location of the User to ensure security and prevent fraud.
4.1.5. Confirmation of the accuracy and completeness of personal data provided by the User.
4.1.6. Creating an account to use parts of the Narva Design School website, if the User has agreed to create an account.
4.1.7. Notifications to the User by email.
4.1.8. Providing the User with effective technical support if problems arise related to the use of the Narva Design School website.
4.1.9. Providing the User, with his consent, with special offers, pricing information, newsletters and other information on behalf of the Narva Design School website.
4.1.10. Carrying out advertising activities with the consent of the User.
Methods and terms for processing personal information
5.1. The processing of the User’s personal data is carried out without a time limit, in any legal way, including in personal data information systems using automation tools or without the use of such tools.
5.2. The User agrees that the Administration has the right to transfer personal data to third parties, in particular, courier services, postal organizations (including electronic), telecommunication operators, solely for the purpose of fulfilling the User’s order placed on the website of the Narva Design School, including delivery of the Goods , documentation or e-mail messages.
5.3. The User’s personal data may be transferred to authorized government bodies of the Russian Federation and the Republic of Estonia only on the grounds and in the manner established by the legislation of the Russian Federation and the Republic of Estonia.
5.4. In the event of loss or disclosure of personal data, the Administration has the right not to inform the User about the loss or disclosure of personal data.
5.5. The Administration takes the necessary organizational and technical measures to protect the User’s personal information from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, as well as from other unlawful actions of third parties.
5.6. The Administration, together with the User, takes all necessary measures to prevent losses or other negative consequences caused by the loss or disclosure of the User’s personal data.
Rights and obligations of the parties
6.1. The user has the right:
6.1.1. Make a free decision to provide your personal data necessary to use the Narva Design School website and consent to their processing.
6.1.2. Update, supplement the provided information about personal data if this information changes.
6.1.3. The user has the right to receive from the Administration information regarding the processing of his personal data, unless such right is limited in accordance with federal laws. The user has the right to demand from the Administration clarification of his personal data, blocking or destruction of it if the personal data is incomplete, outdated, inaccurate, illegally obtained or is not necessary for the stated purpose of processing, as well as take measures provided by law to protect his rights. 6.2. The administration is obliged:
6.2.1. Use the information received solely for the purposes specified in clause 4 of this Privacy Policy.
6.2.2. Ensure that confidential information is kept secret, not disclosed without the prior written permission of the User, and also not sell, exchange, publish, or disclose in other possible ways the transferred personal data of the User, with the exception of paragraphs. 5.2 and 5.3. of this Privacy Policy.
6.2.3. Take precautions to protect the confidentiality of the User’s personal data in accordance with the procedure usually used to protect this type of information in existing business transactions.
6.2.4. Block personal data relating to the relevant User from the moment of application or request from the User, or his legal representative or the authorized body for the protection of the rights of personal data subjects for the period of verification, in the event of detection of unreliable personal data or unlawful actions.
Responsibility of the parties
7.1. The Administration, which has not fulfilled its obligations, is responsible for losses incurred by the User in connection with the unlawful use of personal data, in accordance with the legislation of the Russian Federation and the Republic of Estonia, with the exception of cases provided for in clauses. 5.2., 5.3. and 7.2. of this Privacy Policy.
7.2. In case of loss or disclosure of Confidential Information, the Administration is not responsible if this confidential information:
7.2.1. Became public domain until it was lost or disclosed.
7.2.2. Was received from a third party before it was received by the Resource Administration.
7.2.3. Was disclosed with the consent of the User.
7.3. The user bears full responsibility for compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation, including laws on advertising, on the protection of copyright and related rights, on the protection of trademarks and service marks, but not limited to the above, including full responsibility for the content and form of materials.
7.4. The user acknowledges that responsibility for any information (including, but not limited to: data files, texts, etc.) to which he may have access as part of the Narva Design School website lies with the person providing such information.
7.5. The User agrees that the information provided to him as part of the Narva Design School website may be an object of intellectual property, the rights to which are protected and owned by other Users, partners or advertisers who post such information on the Narva Design School website. The User may not modify, rent, loan, sell, distribute or create derivative works based on such Content (in whole or in part), unless such actions have been expressly authorized in writing by the owners of such Content in accordance with terms of a separate agreement.
7.6. In relation to text materials (articles, publications that are freely available to the public on the website of the Narva Design School), their distribution is permitted provided that a link to the Narva Design School is provided.
7.7. The Administration is not liable to the User for any loss or damage incurred by the User as a result of the deletion, failure or inability to save any Content and other communication data contained on the Narva Design School website or transmitted through it.
7.8. The administration is not responsible for any direct or indirect losses resulting from: the use or inability to use the site or individual services; unauthorized access to the User’s communications; statements or conduct of any third party on the Site.
7.9. The administration is not responsible for any information posted by the user on the Narva Design School website, including, but not limited to: information protected by copyright, without the express consent of the copyright owner.
Dispute Resolution
8.1. Before filing a claim in court regarding disputes arising from the relationship between the User and the Administration, it is mandatory to submit a claim (a written proposal or an electronic proposal for a voluntary settlement of the dispute).
8.2. The recipient of the claim, within 30 calendar days from the date of receipt of the claim, notifies the claimant in writing or electronically of the results of consideration of the claim.
8.3. If no agreement is reached, the dispute will be referred to the Arbitration Court of Tallinn.
8.4. The current legislation of the Russian Federation and the Republic of Estonia applies to this Privacy Policy and the relationship between the User and the Administration.
Additional terms
9.1. The Administration has the right to make changes to this Privacy Policy without the User’s consent.
9.2. The new Privacy Policy comes into force from the moment it is posted on the Narva Design School website, unless otherwise provided in the new edition of the Privacy Policy.
9.3. All suggestions or questions regarding this Privacy Policy should be sent to: info@makk.ee
9.4. The current Privacy Policy is available on the page at https://www.narvadesign.ee/privacypolicy/ Updated: September 14, 2020 Tallinn, OÜ MAKKunstikool REG:16047995