NARVA DISAINIKOOL ◦ НАРВСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА ◦ NARVA DESIGN SCHOOL

KOOL ● ШКОЛА ● SCHOOL
KURSUSED ● КУРСЫ ● COURSES
KONTAKTID ● КОНТАКТЫ ● CONTACTS
KONSOOL ● КОНСОЛЬ ● CONSOLE

PAKKUMINE LEPING ● ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ● PUBLIC OFFER AGREEMENT


PAKKUMINE LEPING
Käesolev leping on ametlik pakkumine (avalik pakkumine), mis on suunatud igale füüsilisele isikule, edaspidi Klient, kes on nõustunud selle avaliku pakkumise tingimustega, nõustudes sellega täielikult ja tingimusteta.
Klient on kohustatud enne makse sooritamist käesoleva dokumendiga täielikult tutvuma.
Osaühing OÜ MAKKunstikool, kes esindab disainikooli “NARVA DISAINIKOOL”, tegutseb ettevõtlusosakonna 09.09.2020 registreerimistunnistuse numbriga 16047995 alusel, edaspidi nimetatud — Töövõtja avaldab soovi sõlmida Leping Kliendiga tasuliste õppeteenuste osutamise kohta käesoleva pakkumise tingimustes (edaspidi «Leping»).
Tingimused ja määratlused
Selle pakkumise tähenduses kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
Pakkumine – käesolev dokument, mis on avaldatud veebilehel www.narvadesign.ee
Pakkumise aktsepteerimine — Pakkumise täielik ja tingimusteta aktsepteerimine punktis 2.2 nimetatud toimingute sooritamisel. Pakkumised. Pakkumisega nõustumine loob lepingu.
Klient — Klient on Pakkumisega nõustunud täisealine isik, kes on sõlmitud Lepingu alusel tasulise õppeteenuse tarbija või alaealise volitatud esindaja, kellest saab tasulise õppeteenuse tarbija.
Leping — Tellija ja Teostaja vaheline leping haridusteenuse osutamiseks, mis sõlmitakse Pakkumise Aktsepteerimise kaudu.
Veebileht — Veebileht on Interneti-ressurss, mis sisaldab täielikku teavet kursuste sisu ja maksumuse kohta, mis asub aadressil https://www.narvadesign.ee ja https://www.narvadesign.ee
Tariif – kursuse hinnas sisalduvate teenuste komplekt.
Lepingu objekt
2.1. Töövõtja osutab ja Klient tasub teabe- ja konsultatsiooniteenuseid valitud kursuse raames, mille kestus ja kava on määratud Lepingu lisadega, mis on postitatud saidi vastavatesse jaotistesse.
2.2. Tasumisega väljendab Klient oma täielikku ja tingimusteta nõustumist käesoleva lepingu tingimustega (aktseptsiooniga).
2.3. Lepingujärgsete teenuste maksumus tehakse teatavaks saidil ja see on summa, mis on näidatud klienti huvitava konkreetse kursuse jaoks vastavalt kursuse lehel näidatud tariifile.
Esineja kohustused
3.1. Korraldada ja tagada punktis 2.1 sätestatud teenuste nõuetekohane kvaliteetne teostamine. käesoleva lepingu kohast, vastavalt Kliendi valitud õppekavale ja tariifile.
3.2. Õppematerjalidele ja saadetele juurdepääsu korraldamiseks kohustub töövõtja registreerima kliendi saidi raamatupidamissüsteemis, andma isiklikule kontole (profiilile) sisselogimise ja parooli.
3.3. Varustage Tellija kõigi vajalike õppe- ja metoodiliste materjalidega.
3.4. Kui objektil tehniliste probleemide tõttu puudub juurdepääs õppematerjalidele, on Töövõtja kohustatud probleemid kõrvaldama või võimaldama õppematerjalidele alternatiivse juurdepääsu.
Kliendi kohustused
4.1. Klient annab Saidil registreerumisel usaldusväärset teavet ja hoiab seda teavet oma isiklikul kontol (profiilil) ajakohasena.
4.2. Töövõtjal on õigus keelduda Tellijale teenuse osutamisest, kui Tellija esitab teadvalt ebaõigeid (vale)teavet.
4.3. Klient on kohustatud tundideks valmistudes ülesanded korralikult täitma.
4.4. Tellija on ülesannete täitmisel kohustatud rangelt järgima õpetaja juhiseid.
Esitaja ja tellija õigused
5.1. Töövõtjal on õigus kaasata teenuse osutamiseks kolmandaid isikuid, kes vastutavad nende tegevuse eest.
5.2. Töövõtjal on õigus keelduda Tellijale uute teenuste osutamisest, kui Tellija on koolitusperioodil toime pannud tsiviilseaduses ja käesolevas lepingus sätestatud rikkumisi ning andes Täitjale õiguse lepingu täitmisest ühepoolselt keelduda.
5.3. Õpetajatoetust sisaldava tasuga õppimisel on Tellijal käsitletud materjalist arusaamatuse korral kohustus sellest õpetajat teavitada, võttes ühendust kooli juhtkonnaga e-posti aadressil info@makk.ee.
5.4. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt teavet:
— käesoleva lepingu punktis 2 sätestatud teenuste korraldamise ja nõuetekohase teostamise tagamisega seotud küsimustes;
— oma teadmiste hindamise küsimustes ja selle hindamise kriteeriumides.
5.5. Töövõtjal on Tellija agressiivsuse või lugupidamatuse korral õigus koheselt lõpetada koolitusteenuste osutamine tasulise koolituse eest raha tagastamisega.
Teenuste eest tasumine ja raha tagasimaksmine
6.1. Klient tasub Lepingu punktis 2.1 nimetatud teenuste eest. Osutatud teenuste eest tasumine toimub arve alusel. Maksearve genereeritakse peale kursuste lisamist kodulehel “Ostukorvi”. Arve tasumine toimub veebilehel sobiva makseviisi valimisega peale nupu “Kinnita tellimus” vajutamist.
6.2. Tellija tasub Täitja teenuste eest enne koolituse algust 100% ettemaksu ulatuses, kandes Täitjale sularahata rahalisi vahendeid Täitja pangakontole.
6.3. Tasumise hetkeks loetakse raha laekumist Töövõtja pangakontole. (7 päeva alates Kliendi poolt makse tegemisest. See piirang on osa WooPaymentsi maksesüsteemist) WooPaymentsi süsteemi kaudu tehtavate maksete puhul on tasumise hetkeks Täitja poolt makse laekumise teatise aktsepteerimine.
Tundide võtmine ja puudutud tundide taastamine
7.1. Klient, kes on registreerunud õpetajate tuge sisaldavatele kursustele ja hindadele, peab täitma kõik kodutööd. Õppejõuga kursustel väljastatakse Kursuse läbimise tunnistus ainult siis, kui kõik kursuse ülesanded on täidetud.
7.2. Õppetoetust osutatakse 60 päeva jooksul alates koolituse alustamisest rühmas, peale makse laekumist Töövõtja kontole.
7.3. Kliendil on õigus tunde segava haiguse korral õppetoetuse perioodi pikendada. Selleks tuleb teavitada kooli juhtkonda meili või telefoni teel ning haiguse lõppedes kinnitada see haiguslehega.
7.4. Klient korvab veebiülekannete tundide ärajäämise iseseisvalt, vaadates videosalvestisi talle registreerimisel märgitud e-posti teel saadetud Interneti-lingi kaudu. Klient on kohustatud enne järgmist veebiülekannet, kus ta osaleb, üle vaatama kõik puudutud tundide salvestised.
Autoriõiguste järgimine ja konfidentsiaalsus
8.1. Tellija on kohustatud austama Narva Disainikooli autoriõigusi kõikidele õppematerjalidele vastavalt autoriõiguse seadusele.
8.2. Kliendil on keelatud igasuguste video- või tekstimaterjalide kopeerimine. Erandiks on õppefailid, millel on märge “Õppematerjalid”.
8.3. Kliendil on keelatud kasutada Narva Disainikoolis tundides saadud õppematerjale ärilistel eesmärkidel, enda nimel, avalikus omandis postitamiseks või kolmandatele isikutele üleandmisel.
8.4. Kliendil on keelatud saidi kasutajanime ja parooli kolmandatele isikutele üle anda. Kursuse materjalidele kolmandate isikute juurdepääsu fakti avastamine on aluseks Täitjapoolsele lepingu ühepoolsele ülesütlemisele ilma raha tagastamata.
8.5. Lepingu sõlmimise fakti ei käsitle Pooled konfidentsiaalsena.
8.6. Pooled kohustuvad mitte avaldama teavet, mille Pooled on saanud käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise käigus, välja arvatud juhul, kui Pool on kohustatud sellist teavet esitama vastavalt Lepingule kehtivatele õigusaktidele või selleks on saadud nõusolek sellise teabe avaldamiseks.
Kliendi isikuandmete töötlemine
9.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega RT I 2000, 57, 373. Ja ka vastavalt Vene Föderatsiooni föderaalseadusele «Isikuandmete kohta» nr 152-FZ.
9.2. Saidil registreerudes esitab Klient järgmised andmed: perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-posti aadress.
9.3. Täitjale oma isikuandmeid edastades nõustub Klient nende töötlemisega Töövõtja poolt, sealhulgas Täitja käesolevast avalikust pakkumisest tulenevate kohustuste täitmiseks Tellija ees, Töövõtja poolt kaupade ja teenuste reklaamimiseks, elektrooniliste ja SMS-uuringute läbiviimiseks, turunduskampaaniate tulemuste jälgimine, klienditugi, auhindade loosimine Klientide vahel, klientide rahulolu jälgimine, samuti Täitja poolt osutatavate teenuste kvaliteedi jälgimine.
9.4. Isikuandmete töötlemine on mis tahes toiming (toiming) või toimingute (toimingute) kogum, mida Töövõtja teeb automatiseerimisvahendeid kasutades või selliseid tööriistu kasutamata isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (ajakohastamine, muutmine) isikuandmete otsimine, kasutamine, depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.
9.5. Töövõtjal on õigus kasutada “küpsiste” tehnoloogiat. Küpsised ei sisalda tundlikku teavet. Klient annab käesolevaga nõusoleku küpsiste kogumiseks, analüüsimiseks ja kasutamiseks, sealhulgas kolmandate isikute poolt statistika koostamise ja reklaamteadete optimeerimise eesmärgil.
9.6. Töövõtja saab teavet saidi külastaja IP-aadressi kohta. Seda teavet ei kasutata külastaja tuvastamiseks.
9.7. Töövõtja ei vastuta Kliendi poolt saidil avalikult kättesaadaval kujul esitatud teabe eest.
9.8. Töövõtjal on õigus salvestada Tellijaga peetud telefonivestlusi. Samas kohustub Töövõtja: vältima telefonikõnede käigus saadud teabele volitamata juurdepääsu katseid ja/või edastama seda kolmandatele isikutele, kes ei ole otseselt seotud Tellimuste täitmisega, vastavalt art. punktile 4. Teabe, infotehnoloogia ja teabekaitse föderaalseaduse artikkel 16. Ja vastavalt Eesti Vabariigi «Avaliku teabe seadusele» RT I 2000, 92, 597.
Lepingu muutmise ja lõpetamise alused ja tingimused
10.1. Selle lepingu sõlmimise tingimusi võib muuta kas poolte kokkuleppel või vastavalt Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.
10.2. Käesoleva lepingu võib poolte kokkuleppel lõpetada. Ühe poole algatusel võib lepingu lõpetada Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatud alustel. Lepingu lõpetamisel enne koolituse algust tagastab Täitja Tellijale kursuse eest tasutud.
10.3 Koolitusest loobumine või teisele kursusele üleviimine toimub Kliendi avalduse alusel elektrooniliselt aadressil info@makk.ee. Kursuse tühistamine on võimalik 14 päeva jooksul alates kursuse eest tasumisest. Koolitusest keeldumisel tagastatakse raha vaid juhul, kui õpilane pole koolitusega alustanud.
10.4. Teisele kursusele üleminekuks tuleb ühendust võtta administratsiooniga meili või telefoni teel ja leppida kokku üksikasjad. Tariifi või kursuse maksumuse vahe tagastamise küsimus otsustatakse igal juhul individuaalselt, arvestades olukorra asjaolusid ja õppetoetuse ulatust.
10.5. Tagasimaksed tehakse kümne tööpäeva jooksul alates Lepingu lõppemise päevast.
10.6. Töövõtjal on õigus keelduda lepingu täitmisest, kui Tellija on rikkunud käesoleva lepingu teenuste punkte 8.3 ja 8.4.
10.7. Leping loetakse lõppenuks päevast, mil Täitja on Tellijale kirjalikult teatanud lepingu täitmisest keeldumisest.
Vastutus käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest
11.1. Kui pooled ei täida või ei täida oma käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi, vastutavad nad tsiviilõiguse ja tarbijate õiguste kaitset käsitlevate õigusaktide alusel käesolevates õigusaktides sätestatud tingimustel.
11.2. Klient nõustub ja tunnistab, et Isiklikul kontol autentimisandmete (sisselogimine ja parool) abil tehtud toimingud toovad kaasa isikliku allkirja kasutamisega sarnased õiguslikud tagajärjed.
11.3. Töövõtja ei garanteeri tõrgete ja vigade puudumist objekti töös.
11.4. Kumbki pool ei vastuta oma käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui rikkumine on vääramatu jõu tagajärg. Pool, kelle puhul on asjaolude täitmine võimatu, on kohustatud viivitamatult teisele poolele kirjalikult teatama eeltoodud asjaolude ilmnemisest, eeldatavast kestusest ja lõppemisest. Teatamata jätmine või mitteõigeaegne teavitamine võtab Pooltelt õiguse viidata mõnele ülaltoodud asjaolule kui kohustuse täitmata jätmise vastutusest vabastamise aluseks.
Lepingu kestus ja muud tingimused
12.1. Käesolev Leping jõustub hetkest, mil Klient on käesoleva avaliku pakkumisega nõustunud ja kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste täieliku täitmiseni.
12.2. Töövõtja jätab endale õiguse teha käesolevas lepingus igal ajal oma äranägemisel muudatusi; sellised muudatused jõustuvad lepingu muudetud teksti postitamise hetkest, välja arvatud juhul, kui muudatuste jõustumiseks on lepingus täpsustatud teistsugust kuupäeva. väljaande tekst.
12.3. Pooled loevad koolituse läbinuks, kui Kliendile võimaldati juurdepääs kursuse materjalidele, Tellija sooritas ülesanded ja sai õppetoetust vastavalt valitud tariifile, tema koolituse kahekuuline periood on möödas ja 5 jooksul ei laekunud ühtegi pretensiooni. tööpäevadel pärast koolituse lõppu.
Teostaja:
Osaühing MAKKunstikool (OÜ MAKKunstikool)
Asukoha aadress (juriidiline aadress), tegelik aadress, postiaadress: Kuldnoka 6-10, 10619 Tallinn, Eesti
Tel: +372 53636322
Meiliaadress: info@makk.ee
Registreerimisnumber Eesti Vabariigi Ettevõtlusosakonna registris: 16047995
Pangaandmed:
Konto (IBAN): EE131010220287749226
Pangaandmed:
Panga nimi: AS SEB Pank
Asukoha aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti
SWIFT: EEUHEE2X
KMKR: EE100244258
LEI KOOD: 549300ND1MQ8SNNYMJ22

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой) адресованным любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик, согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта.
Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения оплаты.
Товарищество с ограниченной ответственностью OÜ MAKKunstikool, представляющая школу дизайна «НАРВСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА» действующая на основании свидетельства регистрации департамента предпринимательства номер 16047995 от 09 сентября 2020 г., именуемое в дальнейшем — Исполнительвыражает намерение заключить договор об оказании платных образовательных услуг с Заказчиком на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).
Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте www.narvadesign.ee
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся потребителем платных образовательных услуг по заключенному Договору, либо правомочный представитель несовершеннолетнего лица, которое будет потребителем платных образовательных услуг.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление образовательных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о cодержании и стоимости курсов, размещенный по адресу https://www.narvadesign.ee и https://www.narvadesign.ee
Тариф — набор услуг, входящих в стоимость курса.
Предмет договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает информационно-консультационные услуги в рамках выбранного курса, продолжительность и план которых, определены Приложениями к Договору, размещенными в соответствующих разделах Сайта.
2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора (акцепт).
2.3. Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте и составляет сумму, указанную для конкретного курса, интересующего Заказчика, в соответствии с тарифом, указанным на странице курса.
Обязанности исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение услуг, предусмотренных в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и тарифом, выбранным Заказчиком.
3.2. Для организации доступа к учебным материалам и трансляциям Исполнитель обязуется провести регистрацию Заказчика в учётной системе Сайта, предоставить логин и пароль к Личному кабинету (профилю).
3.3. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми учебными методическими материалами.
3.4. В случае отсутствия доступа к учебным материалам в связи с техническими неполадками Сайта Исполнитель обязан устранить неполадки либо предоставить альтернативный доступ к учебным материалам.
Обязанности заказчика
4.1. Заказчик предоставляет достоверную информацию при регистрации на Сайте и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии в личном кабинете (профиле).
4.2. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг в случае предоставления Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации.
4.3. Заказчик обязан надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.4. Заказчик обязан строго следовать инструкциям преподавателя при выполнении заданий.
Права исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель вправе для оказания услуг привлекать третьих лиц, отвечая за их действия.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании новых услуг, если Заказчик в период обучения допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.3. При обучении по тарифам, включающих поддержку преподавателя, в случае непонимания пройденного материала Заказчик обязан предупредить об этом преподавателя связавшись с администрацией школы по электронной почте info@makk.ee.
5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
— по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора;
— по вопросам оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.5. Исполнитель имеет право незамедлительно прекратить оказание образовательных услуг с возвращением денежных средств за оплаченное обучение, в случае проявления со стороны Заказчика агрессии или неуважительного отношения.
Оплата услуг и возврат денежных средств
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 2.1 Договора. Оплата предоставляемых услуг производится на основании счета на оплату. Формирование счета на оплату производится после добавления курсов в «Корзину» на сайте. Оплата счета происходит путем выбора подходящего способа оплаты на сайте после нажатия кнопки «Подтвердить заказ».
6.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя до начала обучения в размере 100% предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств Исполнителю на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя. (7 дней с момента оплаты Заказчиком. Данное ограничение является частью платежной системы WooPayments) Для платежей, проведенных через системы «WooPayments» моментом оплаты является принятие Исполнителем уведомления о поступлении платежа.
Прохождение занятий и восстановление пропущенных занятий
7.1. Заказчик, обучающийся на курсах и тарифах, включающих поддержку преподавателя, обязан выполнять все домашние задания. На курсах с преподавателем выдается Сертификат прохождения курса, только при выполнении всех заданий курса.
7.2. Преподавательская поддержка осуществляется в течение 60 дней со дня начала обучения в группе, после поступления оплаты на счет Исполнителя.
7.3. Заказчик вправе продлить срок преподавательской поддержки, в случае болезни, помешавшей занятиям. Для этого необходимо уведомить администрацию школы по электронной почте или телефону, а по окончании болезни подтвердить ее больничным листом.
7.4. Пропущенные занятия онлайн-трансляций Заказчик восполняет самостоятельно, просматривая видео-записи по интернет-ссылке, присланной ему на электронную почту, указанную при регистрации. Заказчик обязан просмотреть все записи пропущенных занятий до начала следующей онлайн-трансляции, которую он будет посещать.
Соблюдение авторского права и конфиденциальность
8.1. Заказчик обязан соблюдать авторские права школы «Нарвская школа дизайна» на все материалы курса в соответствии с Законом об авторских правах.
8.2. Заказчику запрещается копировать какие-либо видео- или текстовые материалы. Исключение составляют учебные файлы, помеченные как «Материалы к занятию».
8.3. Заказчику запрещено использовать полученные на занятиях в «Нарвская школа дизайна» учебные материалы в коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам.
8.4. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логин и пароль доступа на Сайт. Обнаружение факта доступа к материалам курсов третьих лиц является основанием для одностороннего расторжения Исполнителем договора без возврата денежных средств.
8.5. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная информация.
8.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим законодательством, применимым к Договору, или было получено согласие на разглашение такой информации.
Обработка персональных данных заказчика
9.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с законом «О защите личных данных» RT I 2000, 57, 373 Эстонской Республики. А, так же в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ Российской Федерации.
9.2. При регистрации на сайте Заказчик предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
9.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, продвижения Исполнителем товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем.
9.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Исполнителем с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
9.6. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
9.7. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.
9.8. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При этом Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». И соответствии «Закона о публичной информации» RT I 2000, 92, 597 Эстонской Республики.
Основания и условия изменения и расторжения договора
10.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Эстонской Республики.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Эстонской Республики. В случае расторжения договора до начала обучения, Исполнитель возвращает Заказчику оплату за курс.
10.3 Отказ от обучения или перевод на другой курс производятся по заявлению Заказчика в электронном виде на электронную почту info@makk.ee. Отказ возможен в течение 14 дней с момента оплаты курсы. При отказе от обучения, денежные средства возвращаются только если слушатель так и не приступил к обучению.
10.4. Для перевода на другой курс необходимо связаться с администрацией по электронной почте или телефону и согласовать детали. Вопрос о возврате разницы в стоимости тарифа или курса решается в каждом случае индивидуально, принимая во внимание обстоятельства ситуации и меру оказания преподавательской поддержки.
10.5. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения Договора.
10.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил п.8.3 и 8.4 услуг по настоящему договору.
10.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
11.2. Заказчик соглашается и признаёт, что действия, совершённые с использованием аутентификационных данных (логина и пароля) в Личном кабинете, порождают юридические последствия, аналогичные использованию личных подписей.
11.3. Исполнитель не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе cайта.
11.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
Срок действия договора и другие условия
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной Публичной оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Договора, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте публикации.
12.3. Стороны считают обучение законченным, если Заказчику был предоставлен доступ к материалам курса, Заказчик выполнял задания и получал преподавательскую поддержку в соответствии с выбранным тарифом, двухмесячный срок его обучения истек и не поступило претензий в течение 5 рабочих дней после окончания обучения.
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью MAKKunstikool (OÜ MAKKunstikool)
Адрес местонахождения (юридический адрес), фактический адрес, почтовый адрес: Kuldnoka 6-10, 10619 Tallinn, Estonia
Телефон: +372 53636322
Адрес электронной почты: info@makk.ee
Регистрационный номер в реестре департамента предпринимательства Эстонской республики: 16047995
Банковские реквизиты:
Р/С (IBAN): EE131010220287749226
Реквизиты банка:
Название банка: AS SEB Pank
Адрес местонахождения: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT: EEUHEE2X
VAT: EE100244258
LEI CODE: 549300ND1MQ8SNNYMJ22
Реквизиты банка корреспондента для стран СНГ:
Название банка: JSC “SEB Bank”, St.Petersburg
Адрес местонахождения: ул. Михайлова, дом 11, Санкт-Петербург, Россия, 195009
SWIFT: SEBPRU2P
К/С: 30111810300000200008
ИНН: 4706006731
БИК: 044030747
CBRF: 30101810500000000747

PUBLIC OFFER AGREEMENT
This agreement is an official offer (public offer) addressed to any individual, hereinafter referred to as the Customer, who has agreed to the terms of this public offer by fully and unconditionally accepting it.
The customer is obliged to fully familiarize himself with this document before making payment.
Limited Liability Partnership OÜ MAKKunstikool, representing the design school “NARVA DESIGN SCHOOL ”, operating on the basis of registration certificate of the Department of Entrepreneurship number 16047995 dated September 09, 2020, hereinafter referred to as — The Contractor expresses its intention to conclude an agreement on the provision of paid educational services with the Customer on the terms of this offer (hereinafter referred to as the “Agreement”).
Terms and Definitions
For the purposes of this offer, the following terms are used in the following meanings:
Offer — this document published on the website www.narvadesign.ee
Acceptance of the Offer — full and unconditional acceptance of the Offer by performing the actions specified in clause 2.2. Offers. Acceptance of the Offer creates an Agreement.
Customer — Customer is an adult who has accepted the Offer and is a consumer of paid educational services under the concluded Agreement, or an authorized representative of a minor who will be a consumer of paid educational services.
Agreement — an agreement between the Customer and the Contractor for the provision of educational services, which is concluded through Acceptance of the Offer.
Website — Website is an Internet resource containing complete information about the content and cost of courses, located at https://www.narvadesign.ee and https://www.narvadesign.ee
Tariff — a set of services included in the price of the course.
Subject of the agreement
2.1. The Contractor provides, and the Customer pays for, information and consulting services within the framework of the chosen course, the duration and plan of which are determined by the Appendices to the Agreement, posted in the relevant sections of the Site.
2.2. By payment, the Customer expresses his full and unconditional acceptance of the terms of this agreement (acceptance).
2.3. The cost of services under the Agreement is announced on the Site and is the amount indicated for the specific course of interest to the Customer, in accordance with the tariff indicated on the course page.
Responsibilities of the performer
3.1. Organize and ensure proper quality performance of the services provided for in clause 2.1. of this Agreement, in accordance with the curriculum and tariff chosen by the Customer.
3.2. To organize access to educational materials and broadcasts, the Contractor undertakes to register the Customer in the Site’s accounting system, provide a login and password to the Personal Account (profile).
3.3. Provide the Customer with all necessary educational and methodological materials.
3.4. If there is no access to educational materials due to technical problems on the Site, the Contractor is obliged to fix the problems or provide alternative access to educational materials.
Responsibilities of the customer
4.1. The Customer provides reliable information when registering on the Site and keeps this information up to date in his personal account (profile).
4.2. The Contractor has the right to refuse to provide services to the Customer if the Customer provides knowingly incorrect (false) information.
4.3. The customer is obliged to properly complete tasks in preparation for classes.
4.4. The customer is obliged to strictly follow the instructions of the teacher when completing assignments.
Rights of the performer and the customer
5.1. The Contractor has the right to involve third parties to provide services, being responsible for their actions.
5.2. The Contractor has the right to refuse to provide the Customer with new services if the Customer, during the training period, committed violations provided for by civil law and this agreement, and giving the Contractor the right to unilaterally refuse to perform the contract.
5.3. When studying at rates that include teacher support, in case of misunderstanding of the material covered, the Customer is obliged to notify the teacher about this by contacting the school administration by e-mail info@makk.ee.
5.4. The Customer has the right to demand that the Contractor provide information:
— on issues related to the organization and ensuring proper execution of the services provided for in Section 2 of this agreement;
— on issues of assessing your knowledge and the criteria for this assessment.
5.5. The Contractor has the right to immediately terminate the provision of educational services with the return of funds for paid training, in the event of aggression or disrespect on the part of the Customer.
Payment for services and refunds
6.1. The Customer pays for the services specified in Section 2.1 of the Agreement. Payment for services provided is made on the basis of an invoice. An invoice for payment is generated after adding courses to the “Cart” on the website. Payment of the invoice occurs by selecting the appropriate payment method on the website after clicking the “Confirm order” button.
6.2. The Customer pays for the Contractor’s services before the start of training in the amount of 100% prepayment by transferring non-cash funds to the Contractor to the Contractor’s bank account.
6.3. The moment of payment is considered to be the receipt of funds to the Contractor’s bank account. (7 days from the date of payment by the Customer. This limitation is part of the WooPayments payment system) For payments made through the WooPayments system, the moment of payment is the Contractor’s acceptance of the notification of receipt of payment.
Taking classes and recovering missed classes
7.1. A customer enrolled in courses and rates that include teacher support is required to complete all homework. In courses with a teacher, a Certificate of Course Completion is issued only if all course assignments are completed.
7.2. Teaching support is provided within 60 days from the date of commencement of training in the group, after receipt of payment to the Contractor’s account.
7.3. The customer has the right to extend the period of teaching support in case of illness that interferes with classes. To do this, you must notify the school administration by email or phone, and at the end of the illness, confirm it with a sick leave certificate.
7.4. The Customer makes up for missed classes of online broadcasts independently by watching video recordings using the Internet link sent to him by email specified during registration. The customer is required to review all recordings of missed classes before the next online broadcast that he will attend.
Copyright Compliance and Confidentiality
8.1. The customer is obliged to respect the copyright of the Narva School of Design for all course materials in accordance with the Copyright Law.
8.2. The customer is prohibited from copying any video or text materials. The exception is educational files marked as “Lesson Materials”.
8.3. The customer is prohibited from using educational materials received during classes at the Narva School of Design for commercial purposes, on his own behalf, posting in the public domain, or transferring to third parties.
8.4. The Customer is prohibited from transferring the login and password to the Site to third parties. Discovery of the fact of access to course materials by third parties is the basis for the Contractor’s unilateral termination of the contract without a refund.
8.5. The fact of concluding this Agreement is not considered by the Parties as confidential information.
8.6. The Parties undertake not to disclose information received by the Parties in the course of fulfilling their obligations under this Agreement, except in cases where the Party is obliged to provide such information in accordance with the current legislation applicable to the Agreement, or consent has been obtained to disclose such information.
Processing of customer personal data
9.1. The Customer’s personal data is processed in accordance with the Law “On the Protection of Personal Data” RT I 2000, 57, 373 of the Republic of Estonia. And, also in accordance with the Federal Law “On Personal Data” No. 152-FZ of the Russian Federation.
9.2. When registering on the site, the Customer provides the following information: last name, first name, contact phone number, email address.
9.3. By providing his personal data to the Contractor, the Customer agrees to their processing by the Contractor, including for the purpose of fulfilling the Contractor’s obligations to the Customer under this public offer, promoting goods and services by the Contractor, conducting electronic and SMS surveys, monitoring the results of marketing campaigns, customer support, conducting prize drawings among Customers, monitoring Customer satisfaction, as well as the quality of services provided by the Contractor.
9.4. Processing of personal data means any action (operation) or set of actions (operations) performed by the Contractor using automation tools or without the use of such tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing) retrieval , use, depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data.
9.5. The Contractor has the right to use “cookies” technology. Cookies do not contain sensitive information. The customer hereby consents to the collection, analysis and use of cookies, including by third parties for the purposes of generating statistics and optimizing advertising messages.
9.6. The Contractor receives information about the IP address of the Site visitor. This information is not used to identify the visitor.
9.7. The Contractor is not responsible for the information provided by the Customer on the Site in a publicly accessible manner.
Grounds and conditions for changing and terminating the contract
10.1. The conditions under which this agreement is concluded may be changed either by agreement of the parties or in accordance with the current legislation of the Russian Federation and the Republic of Estonia.
10.2. This agreement may be terminated by agreement of the parties. At the initiative of one of the parties, the contract may be terminated on the grounds provided for by the current legislation of the Republic of Estonia. In case of termination of the contract before the start of training, the Contractor returns the payment for the course to the Customer.
10.3 Cancellation of training or transfer to another course is made upon application of the Customer electronically to info@makk.ee. Cancellation is possible within 14 days from the date of payment for the course. If you refuse training, the money will be returned only if the student has not started training.
10.4. To transfer to another course, you must contact the administration by email or phone and agree on the details. The issue of refunding the difference in the cost of a tariff or course is decided in each case individually, taking into account the circumstances of the situation and the extent of teaching support.
10.5. Refunds are made within ten working days from the date of termination of the Agreement.
10.6. The Contractor has the right to refuse to perform the contract if the Customer has violated clauses 8.3 and 8.4 of the services under this contract.
10.7. The contract is considered terminated from the date of written notification by the Contractor to the Customer of refusal to perform the contract.
Liability for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under this agreement
11.1. In case of failure or improper fulfillment by the parties of their obligations under this agreement, they bear responsibility under civil law and legislation on the protection of consumer rights, under the conditions established by this legislation.
11.2. The Customer agrees and acknowledges that actions performed using authentication data (login and password) in the Personal Account give rise to legal consequences similar to the use of personal signatures.
11.3. The Contractor does not guarantee the absence of malfunctions and errors in the operation of the site.
11.4. Neither Party will be liable for complete or partial failure to fulfill any of its obligations under this Agreement if the failure is a consequence of force majeure circumstances. The party for which it is impossible to fulfill the circumstances is obliged to immediately notify the other party in writing of the occurrence, expected duration and termination of the above circumstances. Failure to notify or untimely notification deprives the Parties of the right to refer to any of the above circumstances as a basis for releasing them from liability for failure to fulfill an obligation.
Duration of the contract and other conditions
12.1. This Agreement comes into force from the moment the Customer accepts this Public Offer and is valid until the Parties fully fulfill their obligations.
12.2. The Contractor reserves the right to make changes to this Agreement at any time at its discretion; such changes come into force from the moment the amended text of the Agreement is posted, unless a different date for the changes to come into force is further specified in the text of the publication.
12.3. The parties consider the training to be completed if the Customer was given access to the course materials, the Customer completed assignments and received teaching support in accordance with the chosen tariff, the two-month period of his training expired and no claims were received within 5 business days after the end of the training.
Executor:
Limited Liability Partnership MAKKunstikool (OÜ MAKKunstikool)
Location address (legal address), actual address, postal address: Kuldnoka 6-10, 10619 Tallinn, Estonia
Phone: +372 53636322
Email address: info@makk.ee
Registration number in the register of the Department of Entrepreneurship of the Republic of Estonia: 16047995
Bank details:
Account (IBAN): EE131010220287749226
Bank details:
Bank name: AS SEB Pank
Location address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT: EEUHEE2X
VAT: EE100244258
LEI CODE: 549300ND1MQ8SNNYMJ22