NARVA DISAINIKOOL ◦ НАРВСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА ◦ NARVA DESIGN SCHOOL

KOOL ● ШКОЛА ● SCHOOL
KURSUSED ● КУРСЫ ● COURSES
KONTAKTID ● КОНТАКТЫ ● CONTACTS
KONSOOL ● КОНСОЛЬ ● CONSOLE

KOOL ● ШКОЛА ● SCHOOL

Meie tegevusalaks on täiendõpe
Наша сфера деятельности — дополнительное образование
Our field of activity is additional education

— Loomingulised kursused ● Творческие курсы ● Creative courses.


— Täienduskursused ● Курсы повышения квалификации ● Refresher courses.


— Loengud ● Лекции ● Lectures


— Meistriklassid ● Мастер-классы ● Master classes


— Töötoad ● Воркшопы ● Workshops


— Seminarid ja avatud tunnid ● Семинары и открытые уроки ● Seminars and open lessons


 

IMPERATIIVNE ● ИМПЕРАТИВ ● IMPERATIVE

— Kursuse programm on koostatud ECAR hindamissüsteemi järgi, mille on vastu võtnud Eesti Haridusministeerium. Ja see on EL-i standard. Ja lisatud kursuste ja loengute kirjeldusele.

— Программа курсов написана по системе оценивания ЕКАР, которая принята министерством образования Эстонии. И является стандартом ЕС. И прилагается к описанию курсов и лекций.

— The course program is written according to the ECAR assessment system, which is adopted by the Estonian Ministry of Education. And it is an EU standard. And attached to the description of courses and lectures.


— Tunnid on kirjutatud meie metoodikute poolt ja need on ainulaadne teabetoode.

— Занятия написаны нашими методистами и являются уникальным информационным продуктом.

— The classes are written by our methodologists and are a unique information product.


— Veebitunnid põhinevad LMS-il (Learning Management System). See on veebikoolide maailmastandard. Videotundide, ülesannete täitmise ja testide sooritamisega.

— Онлайн занятия основаны на системе LMS (Система управления обучением). Это мировой стандарт для онлайн школ. С видеоуроками, выполнением заданий и прохождением тестов.

— Online classes are based on LMS (Learning Management System). This is the world standard for online schools. With video lessons, completing assignments and passing tests.


— Teeme koostööd erinevate ülikoolide õppejõududega. Ja end rahvusvahelise tunnustusega tõestanud meistrid. (Rahvusvaheliste professionaalsete konkursside ja festivalide võitjad ja laureaadid).

— Мы сотрудничаем с преподавателями различных университетов. И мастерами зарекомендовавшими себя международным признанием. (Победителями и лаурятами профессиональных международных конкурсов и фестивалей).

— We cooperate with teachers from various universities. And masters who have proven themselves with international recognition. (Winners and laureates of professional international competitions and festivals).